Politika kvality, politika ochrany a zlepšování životního prostředí, politika BOZP

Společnost DataLine Technology byla založena v roce 1991 jako česká soukromá firma zaměřená na dodávky technického a programového vybavení pro počítačovou grafiku, komunikace a s tím spojené služby. V průběhu dalších let činnosti navázala úzkou spolupráci s několika předními výrobci v oboru počítačové techniky, grafických a předtiskových technologií a stala se tak významným systémovým integrátorem pro řešení profesionálních systémů pro grafiku, design, předtiskovou přípravu a publikování. Mateřská společnost sídlí v Praze a její pobočku najdete také v Brně. Hlavní náplní činnosti firmy je projekce, prodej, instalace a servis programového a technického vybavení určeného především pro grafické návrhy, design, tvorbu publikací, přípravu tisku a tisk. V oblasti profesionálních zařízení pro reprodukční grafiku, předtiskovou přípravu a digitální tisk společnost reprezentuje na našem trhu zahraniční výrobce jako např. HP Indigo (digitální tiskové ofsetové stroje), AB Graphic International (stroje pro dokončovací zpracování), Xitron (softwarové RIPy), FUJIFILM (osvitové jednotky), Glunz&Jensen, Heights a Haase (vyvolávací automaty), X-Rite a Datacolor (denzitometry a kalibrační přístroje), NEC, EIZO (grafické monitory), GTI Graphic Technology (normované osvětlení). V nabídce můžete rovněž najít špičkové počítače PC a Apple a také periférie Hewlett-Packard a EPSON, atd.

Zaměření na zákazníka
Prvořadou snahou vedení společnosti je trvale dosahovat nejvyšší možné spokojenosti našich zákazníků i jejich budoucích očekávání a to z hlediska šíře nabídky sortimentu, kvality výrobků, tak i poskytovaných služeb pracovníků společnosti při sjednávání, přípravě a realizaci zakázek.

Kvalita 
Dodržování trvalé kvality při realizaci našich činností zajistíme správným uplatňováním a zlepšováním postupů při řešení projektů, které zahrnují pečlivou přípravu zakázky, dodržení stanovených postupů při realizaci a účinnou kontrolu provedených prací, jenž naše společnost pro své zákazníky zajišťuje.

Spolehlivost a kvalita provedení každé zakázky bude vždy výsledkem snahy všech našich pracovníků. Důraz klademe zejména na využívání místních zdrojů při dodržení všech zásad ochrany a zlepšování životního prostředí. S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců a spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce.

Vztah k životnímu prostředí
Trvalá péče o ochranu a zlepšování životního prostředí je zaměřena na lepší hospodaření s materiálovými vstupy, snižování spotřeby zdrojů energií a následné snižování objemů odpadů. Svoji úctu k životnímu prostředí vyjadřuje vedení společnosti přijetím závazků, které jsou zaměřeny na ochranu a zlepšování životního prostředí. Postupy pro zabezpečení plnění přijatých závazů jsou vytvořeny a používány v rámci Systému environmentálního managementu a jejich cílem je trvalé zlepšování environmentálního profilu naší společnosti.

Přijímáme tyto zásady: přispět ke zlepšení životního prostředí důsledným udržováním zavedeného integrovaného systému podle norem ČSN EN ISO 9001, 14001 a 18001 a jeho dalším rozvíjením, plnit požadavky platných právních předpisů a jiných požadavků na ochranu životního prostředí, vzděláváním rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci, klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů na životní prostředí.

Oblast BOZP
Všestranným zlepšováním pracovních podmínek a zlepšováním vybavení pracovišť zajistíme stabilizaci pracovníků v odborných profesích a doplňováním jejich znalostí i v oblastech ochrany a zlepšování životního prostředí vytvoříme podmínky pro plnění přijatých závazků. Zavazujeme se k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví. Vedení společnosti přijímá závazek dodržovat vždy shodu s požadavky externích předpisů, právních a jiných požadavků a to v celé šíři oblasti kvality, životního prostředí i BOZP, a k tomu také zavazuje všechny své pracovníky. Zavazujeme se dodržovat následující principy: hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance, přijímat opatření k prevenci rizik, úrazů, nemocí a podpořit vytváření pohody při práci, zvyšovat úroveň ochrany zdraví s důrazem na organizaci práce a výcvik zaměstnanců, posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a klást důraz na odpovědnost za chyby v jednání a za opomenutí při práci, vytvářet podmínky pro návrhy a podněty zaměstnanců k řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, používat bezpečné technologie při vykonávání pracovní činnosti, otevřeně komunikovat se zaměstnanci, smluvními partnery, veřejností a orgány státní správy, se vzdělávacími a jinými institucemi ve vztahu k BOZP, neustále zlepšovat systém řízení BOZP.

Tuto Politiku kvality, ochrany životního prostředí a BOZP vyhlašuje vedení společnosti s přesvědčením, že bude správně pochopena a trvale podporována všemi pracovníky společnosti, bude příznivě přijata našimi zákazníky i představiteli dalších zainteresovaných stran.

Společnost se zavazuje k neustálému zlepšování efektivity celého integrovaného systému.